dnes je 22.7.2024

Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní
Produkt manažér

On-line komentár - Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní - je odborne spracovaný komentár v súvislosti so zmenou stavebného práva od 1.4.2024. Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní je svojím spracovaním úplnou novinkou na trhu odbornej literatúry, ktorá sa venuje stavebnému právu.

Z hľadiska zmien v stavebnom práve od roku 2024 je potrebné, aby ho každý kto sa problematikou stavebníctva zaoberá ovládal. Upozorňujeme, že nový zákon o výstavbe sa zaoberá najmä problematikou postupu, prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb, a preto pre profesijné pôsobenie v oblasti stavebníctva, je nutné tieto zmeny ovládať.

Dnes už vieme, že touto novou právnou úpravou sa výrazne zmení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Taktiež je už známe, že právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Bude osem regionálnych pracovísk.

Nezabudnite, že kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere bude podliehať povoľovanie stavieb a toto rozhodnutie bude vydávať stavebný úrad (regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu).

Významnú úlohu bude v celom procese predstavovať odborne spôsobilá osoba - projektant. Jeho úloha bude v prerokovaní a pripomienkovom konaní k návrhu stavebného zámeru v rámci účasti všetkých dotknutých subjektov a projektant bude zastupovať v tomto celom procese stavebníka. Stavebné povolenie tak ako ho poznáme nahradí rozhodnutie o stavebnom zámere.

Z hľadiska procesu sa upúšťa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach, t. j. v územnom konaní a v stavebnom konaní, kedy sa v mnohých prípadoch dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb.

Bez odborného výkladu k schváleným legislatívnym zmenám od rok 2024 prakticky nie je možné vykonávať a pripraviť sa na zmeny v stavebníctve od roku 2024. Online komentár - Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní - vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.

Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní vám pomôže zorientovať sa v nových postupoch a pravidlách, ktoré súvisia s novým zákonom o výstavbe. Online komentár sa pravidelne aktualizuje, aby reagoval na aktuálne legislatívne zmeny a pomohol vám v práci byť úspešní. Bez odborného výkladu k schváleným legislatívnym zmenám od roku 2024 prakticky nie je možné vykonávať a pripraviť sa na zmeny v stavebníctve. 

V rámci predplatného k online komentáru - Komentár k zákonu o výstavbe a k zákonu o územnom plánovaní - máte možnosť využiť bezplatný odpovedný servis a pravidelné webináre od autorov k jednotlivým ustanoveniam tejto rozsiahlej legislatívnej zmene.

S pozdravom


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z.z. o výstavbe

 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 1 Predmet úpravy
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 2 Stavba, budova, susedný pozemok a susedná stavba
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 3 Predmet úpravy
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 4 Základné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 5 Pôsobnosť úradu
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 6 Špeciálne stavebné úrady
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 7 Všeobecné zásady výstavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 8 Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 9 Všeobecné požiadavky na výstavbu
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 10 Stavebné práce
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 11 Nepovolené stavebné práce
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 12 Prípravné práce
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 13 Vytýčenie priestorovej polohy stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 14 Ochrana kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 15 Činnosti vo výstavbe
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 16 Vyhradené činnosti vo výstavbe
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 17 Opatrenia na susednom pozemku alebo na susednej stavbe
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 18 - Úľavy pri mimoriadnych udalostiach
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 19
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 20
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 21
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 22
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 23
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 24 - Projektant
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 25 - Osoba poverená vykonávať stavebný dozor
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 26
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 27
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 28
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 29 - Geodet stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 30 - Povinnosti vlastníka stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 31 Základné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 32 Doručovanie
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 33 Účastník konania
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 34 Zastavenie konania
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 35 Vypracovanie návrhu stavebného zámeru
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeru
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 37 Konanie o stavebnom zámere
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 38 Rozhodnutie o povolení stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 39 Zmena a zrušenie rozhodnutia o povolení stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 40 Projekt stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 41 Overenie projektu stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 42 Povolenie skúšobnej prevádzky
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 43 Povolenie predčasného užívania stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 44 Kolaudácia stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 45 Priebeh kolaudácie stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 46 Kolaudačné osvedčenie stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 47 Povolenie predčasného užívania stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 48 Ohlásenie drobných stavieb alebo drobných stavebných prác
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 49 Ohlásenie odstránenia nepovolenej informačnej konštrukcie
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 50 Všeobecné ustanovenia pri nariaďovaní stavebných prác
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 51 Nariadenie neodkladných prác
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 52 Nariadenie odstránenie stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 53 Výkon štátneho stavebného dohľadu
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 54 Oprávnenia stavebného inspektora
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 55
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 56 Kontrolná prehliadka stavby
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 57 Poriadkové opatrenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 58 Priestupky
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 59 Iné správne delikty
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 60 Spoločné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 61 Vzťah k správnemu poriadku
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 62 - Splnomocňovacie ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 63 - Preskúmanie spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 64 Register stavieb
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65 Prechodné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 66 Účinnosť

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 1 Predmet úpravy
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 2 Územné plánovanie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 3 Cieľ územného plánovania
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 4 Zásady územného plánovania
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 5 Vymedzenie základných pojmov
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovania
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 7 Úrad
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 8 Predseda úradu a podpredseda úradu
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 9 Pôsobnosť úradu
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 10 Samosprávny kraj
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 11 Obec
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 12 Odborne spôsobilá osoba
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 13 Register odborne spôsobilých osôb
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 14 Spracovateľ
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 15 Dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 16 Územnoplánovacie podklady
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 17 Zadanie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 18 Územnoplánovacia dokumentácia
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 19 Koncepcia územného rozvoja Slovenska
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 20 Koncepcia územného rozvoja regiónu
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 21 Územný plán mikroregiónu
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 22 Územný plán obce
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 23 Územný plán zóny
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 24 Záväzné stanovisko
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 25
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 26 Všeobecné ustanovenie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 27 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 29 Prípravné práce
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 30 Stavebná uzávera
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 31 Spracovanie a prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 32 Vyhodnotenie územnoplánovacej dokumentácie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 33 Obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 34 Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 35 Nečinnosť
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 36 Doručovanie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 37 Vzťah k správnemu poriadku
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 38 Spoločné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 39 Splnomocňovacie ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 40 Prechodné ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 41 Zrušovacie ustanovenia
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 42 Záverečné ustanovenie
 • Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 43


Čo získate zakúpením online komentára k zákonu o výstavbe a zákonu o územnom plánovaní?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní,
 • zrozumiteľne spracované komentáre k jednotlivým paragrafom,
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi a webinármi otázok a odpovedí k jednotlivým ustanoveniam zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom.

Autorský kolektív

JUDr. Milan Sklenár
JUDr. Milan Sklenár

JUDr. Milan Sklenár (1995) pochádza z Banskej Bystrice. V roku 2019 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2020 získal titul „doktor práv“. Zároveň na tejto fakulte pôsobí od roku 2019 ako externý doktorand na katedre správneho a environmentálneho práva, kde sa zameriava na oblasť stavebného práva. Popri štúdiu sa venoval akademickej samospráve na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol členom kontrolnej komisie (2018-2020) a členom akademického senátu (2020-2022). Po ukončení štúdia začal pracovať ako legislatívec na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, kde pôsobil aj ako člen rozkladovej komisie na úseku výstavby a bytovej politiky do jej zániku (2020-2022). V rámci publikačnej činnosti sa venuje témam spojeným s novou stavebnou legislatívou.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.
JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD. po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.) začal pracovať v advokácii, od roku 2008 ako advokát. Rigoróznu skúšku absolvoval na Trnavskej univerzite v Trnave (JUDr.) a následne aj doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore trestné právo (PhD). Okrem výkonu advokácie sa venuje aj publikačnej činnosti (Bulletin slovenskej advokácie, Justičná revue) a lektorskej činnosti z rôznych oblastí práva, vrátane účasti ako prednášateľ na významných medzinárodných podujatiach, ako Karlovarské právnické dni. Medzi jeho hobby patrí šach (účasť na viacerých svetových podujatiach v pozícii medzinárodného rozhodcu) a bojové umenia (taekwondo, čierny opasok IV. dan). S rodinou rád trávi čas v prírode, spoločné hobby máme orientačný beh.

JUDr. Klaudia Popélyová
JUDr. Klaudia Popélyová

JUDr. Klaudia Popélyová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej štúdium ukončila v roku 2019. V rámci svojej praxe, či už popri škole alebo po ukončení štúdia, pôsobila vo významných slovenských advokátskych kanceláriách, ale aj v zahraničnej advokátskej kancelárii Squire Patton Boggs. Od roku 2022 pôsobí v advokátskej kancelárii HKV Law Firm s.r.o. V praxi sa venuje najmä právu obchodných spoločností, M&A, farmaceutickému právu a stavebnému právu.

JUDr. Peter Kotvan
JUDr. Peter Kotvan

JUDr. Peter Kotvan je advokát, ktorý poskytuje právne služby prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Kotvan, s.r.o. JUDr. Kotvan sa špecializuje na stavebné zmluvné právo a rieši spory na stavbách, či už v postavení právneho zástupcu, rozhodcu, mediátora, alebo aj adjudikátora. Popri stavebnom práve a sporom sa venuje súvisiacim právnym otázkam verejného obstarávania. JUDr. Kotvan je expertom na používanie FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom rámci. JUDr. Kotvan tiež školí a píše odborné články k tématike, ktorej sa venuje v praxi.

Mgr. Ivan Poruban
Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, počas štúdia zastupoval svoju alma mater na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. V rámci programu Erasmus absolvoval štúdium na Faculty of Law na University of Wolverhampton, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Od roku 2011 pôsobí v advokácii, pričom od roku 2015 pôsobí ako advokát v Bratislave, spolupracujúc s viacerými advokátskymi kanceláriami. Ako supervízor bol opakovane súčasťou klinického právneho vzdelávania študentov realizovaného Ústavom klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 spoluzakladal advokátsku kanceláriu Grand Oak Legal s.r.o. Zameriava sa na oblasť stavebného práva (vrátane procesu EIA), občianskeho a obchodného práva (vrátane korporátnej agendy), zastupuje klientov v správnych konaniach a venuje sa sporovej agende. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku.

Autorstvo v rámci jednotlivých § komentára

JUDr. Milan Sklenár

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o výstavbe

§ 6 až § 15, § 38 až § 43

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní

§ 4 až § 6, § 64 až § 66

JUDr. Klaudia Popélyová

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o výstavbe

§ 1 až § 5, § 35, § 36 a § 37

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní

§ 7 až § 16, § 31 až § 34

JUDr. Peter Kotvan

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o výstavbe

§ 26 až § 34

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní

§ 18 až § 30

Mgr. Ivan Poruban

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o výstavbe

§ 16 až § 24

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní

§ 1 až § 3, § 44 až § 46, § 53 až § 59

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o územnom plánovaní

§ 17, § 35 až § 43, § 47 až 52, § 60 až § 63

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024

Tému podcastu predstavuje Novela zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon s účinnosťou od 31.3.2024. Primárny podnet predmetnej novelizácie spoč...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Stavebný zákon a vydávanie súpisných čísiel k nehnuteľnostiam v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 26.7.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zákon o výstavbe - Postup pri povoľovaní stavby: § 35 - § 46

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 16.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV